contact@GEYA.co.il 052-6939988
🇺🇸

הכירו את השירותים שלנו

נזילות מים במערכות אספקת מים

איתור נזילות מים במערכות אספקת מים

נזילות שפכים במערכות הולכת ביוב בלחץ

איתור וניטור נזילות שפכים במערכות הולכת ביוב בלחץ ובמתקני אגירה וטיפול

נזילות דלק וגז

ניטור ואיתור נזילות דלק וגז

איתור נזילות ודליפות - שלבי מתן הפתרון לבעיה

  • לימוד מעמיק של מאפייני האתר והתשתית
  • איסוף מידע קיים אודות מערכת התשתית של החברה
  • ניתוח מאפייני המקום המיועד לטיפול ובחינת חלופות לקביעת שיטת ההתערבות האופטימלית
  • בניית תכנית עבודה ותקציב לביצועה
  • הצגת הפתרון למזמין לרבות לוח זמנים לביצוע ואומדן תקציבי
  • חתימת הסכם
  • הבאת צוותי עבודה מיומנים לביצוע הפרויקט ואיתור הנזילה בדיוק הנדרש
  • הגשת דוח ביצוע
  • ביקורת לאחר ביצוע התיקון (אופציונלי)